Kaamos Ehituse kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika

 

Kaamos Ehitus pakub terviklikke ja kaasaegseid ehitusteenuseid ideest lõpptulemuseni. Meie eesmärk on olla turu usaldusväärseim ning kvaliteetseim ehitusteenuste pakkuja. Oleme paindlikud ning pakume kliendi soovidest lähtuvat personaalset ehitusteenust.

Me ei rahuldu vaid nõuetele vastavate ehitiste valmistamisega, vaid paneme rõhku kogu ehitusprotsessi ratsionaalsele, läbipaistvale ning selgele juhtimisskeemile. Oleme määratlenud meie tegevusega seotud keskkonnaaspektid ning hindame nende mõju keskkonnale pidevalt. Parim, mida me teha saame, on järjepidev keskkonnalaste uute teadmiste omandamine ning võimalikult väikeste keskkonnamõjuga tegevuste rakendamine. Ettevõtte kvaliteedi- ja keskkonnaalases tegevuses lähtume standardites EN-ISO 9001:2015 ja EN-ISO 14001:2015 toodud nõuetest.

Lähtume oma tegevustes järgmistest põhimõtetest:

 • Tegutseme vastavuses õigusaktide ja Kaamos Ehituse poolt sätestatud nõuetega (sh. ehitamise hea tava);
 • Ehitiste projekteerimisel ja ehitamisel pöörame suurt rõhku energia säästmisele ja klientide kasutusmugavusele;
 • Allhankijate valikul hindame allhankijate keskkonnasõbralikkust ja nõuame minimaalselt meie endi poolt aktsepteeritud keskkonnanormide täitmist;
 • Täiustame pidevalt oma töökorraldust ja otsime parimaid lahendusi klientide rahulolu suurendamiseks ja keskkonna saastamise vältimiseks;
 • Tagame töötajatele ohutu ja nõuetele vastava töökeskkonna ning arendame järjepidevalt oma erialast kompetentsi;
 • Oleme teadlikud oma tegevuse mõjust keskkonnale, tegutseme vastutustundlikult ning säästlikult;
 • Seirame meie tegevusest tulenevaid keskkonnamõjusid ning vähendame seda läbi tehnoloogiliste lahenduste, innovatsiooni, efektiivsuse tõstmise ja materjalide taaskasutamise;
 • Kasutame keskkonnasäästlikult kõiki ehitusressursse (elekter, loodusvarad, vesi, kütus, tehnoloogia);
 • Kasutame materjale, mis on tervisele ohutud;
 • Ehitame nii, et loodust ja teisi inimesi häiritaks minimaalselt;
 • Otsime pidevalt uusi võimalusi meie tegevusest tulenevate negatiivsete mõjude vähendamiseks.

Ehituse kvaliteedi saavutamisel lähtume personalipoliitikast, mille eesmärgiks on tagada töötajate teadmiste ja kogemuste rakendamine kõigis meie tegevustes.

Ehitustööde kvaliteedi tagab vaid mimeastmeline kvaliteedikontroll. Selle saavutamiseks analüüsime oma klientide, koostööpartnerite ning töötajate tagasisidet kõikides olulistes etappides. Seire käigus saadud tagasisidet kasutame järjepidevalt ettevõtte tegevuste parendamiseks.

Toetudes eeltoodule, oleme suutelised pakkuma oma klientidele kaasaegset, kvaliteetset ning usaldusväärset ehitusteenust.