Privātuma nosacījumi

Ar šo ir apstiprināti Kaamos privātuma nosacījumi, kas vienlaikus ir neatņemama starp Jums un Kaamos noslēdzamo līgumu daļa.

Privātuma nosacījumos tiek aprakstīts, kā Kaamos apstrādā (t.sk. apkopo, izmanto, atklāj, glabā, pārsūta, dzēš, u.c.) Jūsu personas datus un informē Jūs par Jūsu kā datu subjekta tiesībām.

Kaamos apstrādā personas datus saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, tostarp Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa regulu (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un atceļ Direktīvas 95/46/ ES (turpmāk vispārīgo nosacījumu par personas datu aizsardzību) spēkā esamību. Jautājumos, kas nav reglamentēti Privātuma nosacījumos, Kaamos rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Lūdzu, pirms nododat datus Kaamos, izmantojat pakalpojumus vai noslēdzat līgumus rūpīgi iepazīstieties ar privātuma nosacījumiem.

1. Kas ir Jūsu personas datu apstrādātājs?
2. 
Kādus personas datus Kaamos apsrādā?
3. 
Kā Kaamos apkopo personas datus?
4. 
Kādiem mērķiem un kā Kaamos apstrādā personas datus?
5. 
Kam Kaamos nodod personas datus?
6. 
Kādas ir Jūsu tiesības saistībā ar personas datu apstrādi?

1. Kas ir Jūsu personas datu apstrādātājs?

Kaamos Kinnisvara AS, Kaamos Ehitus OÜ un Arendaja ir līdzatbildīgie personas datu apstrādātāji. Arendaja ir Kaamos nekustamo īpašumu uzņēmums, kas nodarbojas ar konkrēta projekta attīstīšanu. Precīzāku informāciju par minēto Kaamos nekustamo īpašumu uzņēmumu atradīsiet ŠEIT.

Ja Jūs šajos privātuma nosacījumos neatrodat atbildi uz Jūsu jautājumu saistībā ar personas datu aizsardzību, lūdzu, vērsieties pie Kamos, izmantojot zemāk minētos kontaktdatus:

Akciju sabiedrība Kaamos Kinnisvara

e-pasts: info@kaamos.ee

tālrunis: +372 663 0300

2. Kādus personas datus Kaamos apstrādā?

2.1 identificēšanas dati – vārds, uzvārds un personas kods.

2.2 kontaktdati – e-pasts, tālruņa numurs, pasta adrese u.c.

2.3 dati par piedāvājumu pieprasošā klienta vēlmēm – mājsaimniecības lielums, vēlamā saziņas valoda, pašreizējā dzīvesvieta, svarīgākās intereses un citi saziņā ar klientu apkopotie dati.

2.4 darījuma dati – ar Kaamos noslēdzamajā notariālajā līgumā iekļautie dati un dati par klienta izvēlētajiem iekšējās apdares risinājumiem.

2.5 ar garantiju saistītie dati – ar garantijas termiņiem, garantijas trūkumiem un paveiktajiem darbiem saistītie dati.

2.6 digitālie dati – interneta sīkdatnes, ielogošanās informācija, tīmekļa piezīmes, u.c.

3. Kā Kaamos apkopo personas datus?

3.1 Kaamos apkopo personas datus, ko:

• Jūs ievadat Kaamos mājaslapā vai citos izmantotajos IT risinājumos (piemēram, vadības programmās);

• Jūs nododat Kaamos ar e-pasta, tālruņa vai cita saziņas līdzekļa starpniecību, t.sk. sociālajos medijos;

• Jūs nododat Kaamos sadarbības partnerim u.c. trešajai personai (piemēram, notāram), kam ir tiesības nodot datus Kaamos;

• Jūs nododat Kaamos mutiski, tiekoties birojā, klientu dienās vai citā pasākumā.

4. Kādiem mērķiem un kā Kaamos apstrādā personas datus?

4.1 Kaamos apstrādā Jūsu personas datus līgumu sagatavošanai, noslēgšanai un izpildei, tāpat no līguma izrietošo iespējamo strīdu risināšanai. Kaamos apkopo un apstrādā Jūsu datus galvenokārt ar mērķi noslēgt un izpildīt saistībā ar nekustamo īpašumu tirdzniecību noslēgtos līgumus.

4.2 Līgumu sagatavošanas laikā Kaamos apkopo Jūsu identificēšanas datus un kontaktdatus, tāpat datus par Jūsu izvēlēm, lai izteiktu Jums piemērotāko piedāvājumu. Konkrēta objekta izvēlei un vienošanās panākšanai Kaamos nodod datus notāram, pie kā tiek noslēgts tirdzniecības līgums, lai sagatavotu līgumu.

4.3 Pēc tirdzniecības līguma noslēgšanas Kaamos ir tiesības nodot Jūsu personas datus par būvniecību atbildīgajam uzņēmumam (t.sk. iekštelpu apdares darbu izvēle u.c.) un uzņēmumiem, kas sniedz nekustamo īpašumu pārvaldīšanas un uzturēšanas pakalpojumus, lai tie varētu sniegt Jums pakalpojumus, kas saistīti ar Jūsu nekustamo īpašumu. Tāpat Kaamos apstrādā Jūsu personas datus saistībā ar garantijas darbiem (uzziņu apkopošana, vadība un darbu īstenošana) un, ja nepieciešams, var tos nodot garantijas darbus veicošajiem partneriem.

4.4 Kaamos apstrādā Jūsu personas datus, lai izpildītu Jūsu pasūtījumus. Ja esat nodevis Kaamos personas datus, varat piešķirt Kaamos tiesības sniegt Jums informāciju par Kaamos produktiem un pakalpojumiem, kas ir līdzīgi tiem, par kuriem Jūs iepriekš interesējāties (tiešais mārketings). Ja vēlaties saņemt Kaamos tiešā mārketinga piedāvājumus, varat dot savu piekrišanu, pārsūtot datus Kaamos mājaslapā. Piekrišanas sniegšana ir brīvprātīga, un Jums jebkurā brīdī ir tiesības atsaukt savu piekrišanu. Šādā gadījumā, sākot ar piekrišanas atsaukšanas brīdi, mēs pārtrauksim Jūsu personas datu apstrādi.

4.5 Kaamos, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, var apstrādāt Jūsu personas datus arī citos gadījumos. Apstrādes mērķis tiek precizēts piekrišanas sniegšanas procesa gaitā. Katra apstrādei piešķirtā piekrišana ir brīvprātīga, un Jums jebkurā brīdī ir tiesības atsaukt piekrišanu.

4.6 Kaamos apstrādā Jūsu personas datus no tiesību aktiem izrietošo saistību izpildei. Saistības izriet galvenokārt no personu datu aizsardzības vispārīgās regulas, personas datu aizsardzības likuma, likuma par parādsaistībām un citiem piemērojamiem tiesību aktiem. Piemēram, Kaamos ir pienākums sastādīt nodokļu pārskatus un pildīt ar grāmatvedību saistītus pienākumus, kuru izpildei tiek apstrādāti un izmantoti Jūsu personas dati. Tostarp Jūsu personas dati var tikt nodoti nodokļu iestādēm un citām valsts iestādēm, kā arī auditoram.

4.7 Kaamos apstrādā Jūsu personas datus saskaņā ar Kaamos likumīgajām interesēm, tostarp kā uzņēmējdarbības interesēs, tā arī drošības (noziedzības atklāšanas un novēršanas, ļaunprātīgas programmatūras novēršanas) interesēs. Piemēram, Kaamos ir likumīga interese saglabāt Jūsu darījuma datus no līguma izrietošo prasību noilguma laikā ar mērķi aizsargāt Jūsu tiesības.

4.8 Kaamos veic Jūsu datu apstrādi un saglabāšanu Eiropas Savienības teritorijā. Kaamos nodrošina visaptverošu un atbilstošu Jūsu personas datu aizsardzību.

4.9 Saskaņā ar likumdošanu Kaamos ir kā tiesības, tā arī pienākums glabāt apkopotos personas datus. Kaamos neuzglabās personas datus ilgāk, nekā tas nepieciešams Kaamos saistību izpildei, ja vien Jūs nebūsiet devis piekrišanu ilgākai datu glabāšanai un apstrādei. Vairumā gadījumos Kaamos Jūsu personas datus uzglabās līdz laikposmā līdz 10 gadiem. Datus, kas ietverti grāmatvedības dokumentos, atbilstoši likumam glabājam septiņus gadus. Ja Kaamos nodod personas datus citam atbildīgam apstrādātājam (piemēram, nekustamā īpašuma pārvaldības pakalpojumu sniedzējam), datu glabāšanas termiņus nosaka datu saņēmējs.

5. Kam Kaamos nodod personas datus?

5.1 Kaamos atklāj personas datus tikai tādā apmērā un veidā, kāds nepieciešams privātuma nosacījumos uzskaitīto mērķu izpildei, tostarp ar Jums noslēgto līgumu sagatavošanai un izpildei vai Jūsu piedāvājumu noformēšanai.

5.2 Kā jau iepriekš minēts, Jūsu personas datu līdzatbildīgie apstrādātāji ir dažādi Kaamos nekustamo īpašumu uzņēmumi. Kaamos Kinnisvara AS apstrādā datus galvenokārt vispārīga klientu menedžementa veikšanai. Kaamos Ehitus OÜ apstrādā datus saistībā ar būvniecības darbiem un garantijas darbiem. Arendaja apstrādā galvenokārt visus ar tirdzniecības darījumiem un to sagatavošanu saistītos datus. Lai izpildītu mērķus un sagatavotu Jums labākos piedāvājumus, Kaamos nekustamo īpašumu uzņēmumi savstarpēji apmainās ar Jūsu datiem, taču tikai saskaņā ar pienākumu izpildīt privātuma nosacījumos aprakstītos mērķus.

5.3 Kaamos nodod datus notāram, lai noslēgtu tirdzniecības līgumu un, pēc tirdzniecības līguma noslēgšanas, nodod datus uzņēmumiem, kas sniedz nekustamo īpašumu pārvaldes un uzturēšanas pakalpojumus un garantijas darbus. Kaamos var atklāt personas datus pilnvarotiem apstrādātājiem, kam ir nepieciešama pieeja datiem Kaamos pakalpojumu sniegšanai (piemēram, dažādiem vadības programmas nodrošinošiem sadarbības partneriem).

5.4 Kaamos ir apņēmies atklāt personas datus arī gadījumā, ja Kaamos šāds pienākums ir noteikts saskaņā ar tiesību aktiem (piemēram, atklāt personas datus valsts iestādēm pēc to likumīga pieprasījuma).

6. Kādas ir Jūsu tiesības saistībā ar personas datu apstrādi?

6.1 Ja Jūs nevēlaties saņemt tiešā mārketinga piedāvājumus, Jums ir tiesības jebkurā laikā iesniegt Kaamos atbilstoša satura ziņojumu. Kaamos izpildīs Jūsu prasību saprātīgā laika periodā. Precīzāka informācija par atteikšanos no tiešā mārketinga pakalpojumiem tiks norādīta pašā piedāvājumā.

6.2 Jums ir tiesības saņemt informāciju par Kaamos apstrādājamajiem personas datiem, to izmantošanas mērķiem, veidiem un avotiem. Tāpat Jums ir tiesības saņemt apstrādājamo personas datu kopijas un izdrukas. Jums ir tiesības pieprasīt datu labošanu vai papildināšanu, ja atklājas, ka apstrādājamie personas dati ir nepareizi vai neprecīzi.

6.3 Jums ir tiesības pieprasīt apstrādājamo personas datu pārsūtīšanu. Dati jums tiks nosūtīti e-pastā kā mašīnlasāms fails. Jums ir tiesības pieprasīt apstrādājamo datu nosūtīšanu arī citam atbildīgam apstrādātājam.

6.4 Jums ir tiesības pieprasīt datu dzēšanu, izņemot, ja datu apstrādes tiesības un saistības izriet no tiesību aktiem. Personas datu apstrāde netiek pārtraukta, ja tā ir pretrunā ar personas datu apstrādes pienākumu vai parādās cits iemesls apstrādes turpināšanai. Tāpat ir svarīgi ņemt vērā, ka personas datu apstrādes pārtraukšana var kavēt Jūsu pakalpojuma izpildi. Jums ir tiesības nekavējoties pieprasīt personas datu apstrādes pārtraukšanu un datu dzēšanu, ja:

   • personas dati vairs nav nepieciešami mērķim, kādam tos apstrādāja Kaamos;
   • Jūs atsaucat apstrādei sniegto piekrišanu, un nepastāv likumīgs pamats jūsu personas datu apstrādei;
   • Jūs iesniedzat sūdzību saistībā ar personas datu apstrād, i un apstrādei nav svarīgu, likumīgu iemeslu;
   • personas dati ir apstrādāti pretlikumīgi;
   • personas dati ir jādzēš, lai izpildītu juridiskas saistības.

6.5 Kaamos uz iesniegtajām pretenzijām un prasībām atbild vēlakais viena mēneša laikā.

6.6 Kaamos apstrādā Jūsu personas datus saskaņā ar Jūsu tiesībām un brīvo gribu. Ja Jūs uzskatāt, ka personas datu apstrādes gaitā ir pārkāptas Jūsu tiesības vai Jūs vēlaties, lai Kaamos pārtrauktu Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar Kaamos, centīsimies atrisināt domstarpības pārrunu ceļā. Strīdu gadījumā Jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā (mājaslapa www.aki.ee) vai reģionālajā tiesā.

Kaamos saglabā tiesības mainīt šos privātuma nosacījumus. Nosacījumi tiek mainīti galvenokārt (bet ne tikai), lai ievērotu ar datu aizsardzību saistītos tiesību aktus. Saistītie privātuma nosacījumi vienmēr pieejami Kaamos mājaslapā.

Šie privātuma nosacījumi ir spēkā no 22.10.2020.