Privaatsustingimused

Käesolevaga on kehtestatud Kaamose privaatsustingimused, mis on ühtlasi Teie ja Kaamose vahel sõlmitavate lepingute lahutamatuks osaks.

Privaatsustingimustes kirjeldatakse, kuidas Kaamos töötleb (sh kogumine, kasutamine, avaldamine, säilitamine, edastamine, kustutamine jm) Teie isikuandmeid ning teavitatakse Teid Teie kui andmesubjekti õigustest.

Kaamos töötleb isikuandmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega, seal hulgas kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusega (EÜ) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ning selliste andmete vaba liikumise ja direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (edaspidi isikuandmete kaitse üldmäärus). Privaatsustingimustes reguleerimata küsimustes juhindub Kaamos kehtivatest õigusaktidest.

Palun tutvuge tingimustega põhjalikult enne Kaamosele andmete edastamist, teenuste kasutamist ja lepingute sõlmimist.

1.  Kes on Teie isikuandmete töötleja?
2. Milliseid isikuandmeid Kaamos töötleb?
3. Kuidas Kaamos isikuandmeid kogub?
4. Millistel eesmärkidel ja kuidas Kaamos isikuandmeid töötleb?
5. Kellele Kaamos isikuandmeid edastab?
6. Millised on Teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega?

1. Kes on Teie isikuandmete töötleja?

Kaamos Kinnisvara AS, Kaamos Ehitus OÜ ja Arendaja on isikuandmete kaasvastutavad töötlejad. Arendaja on Kaamos kinnisvaraettevõte, kes tegeleb konkreetse projekti arendamisega. Nimetatud Kaamose kinnisvaraettevõtete kohta täpsema teabe leiate SIIT.

Kui Te ei leia käesolevatest privaatsustingimustest vastust Teie isikuandmete kaitset puudutavale küsimusele, palun pöörduge Kaamose poole kasutades järgnevaid kontaktandmeid:

Aktsiaselts Kaamos Kinnisvara

e-post: info@kaamos.ee

telefon: +372  663 0300

2. Milliseid isikuandmeid Kaamos töötleb?

2.1 identifitseerimisandmed – ees- ja perekonnanimi ja isikukood.

2.2 kontaktandmed – e-post, telefoninumber, postiaadress jms.

2.3. andmed pakkumist sooviva kliendi eelistuste kohta – leibkonna suurus, eelistatud suhtluskeel, praegune elukoht, olulisemad huvid ja muud kliendisuhtluse käigus kogutud andmed.

2.4 tehinguandmed – Kaamosega sõlmitavas notariaalses lepingus sisalduvad andmed ning andmed kliendi valitud siseviimistluslahenduste kohta.

2.5 garantiiga seonduvad andmed – garantiitähtaegade, garantiipuuduste ja teostatud töödega seonduvad andmed.

2.6 digitaalsed andmed – veebiküpsised, logiinformatsioon, veebimärkmed jms.

3. Kuidas Kaamos isikuandmeid kogub?

3.1 Kaamos kogub isikuandmeid, mille:

• Te sisestate Kaamose veebilehtedel või muudes kasutatavates ITlahendustes (näiteks haldusprogrammid);

• Te edastate Kaamosele e-posti, telefoni või muu sidevahendi teel, sh sotsiaalmeedias;

• Te edastate Kaamose koostööpartnerile jm kolmandale isikule (nt notar), kellel on õigus andmed edastada Kaamosele;

• Te edastate Kaamosele suuliselt kohtumisel kontoris, kliendipäevadel või muul üritusel.

4. Millistel eesmärkidel ja kuidas Kaamos isikuandmeid töötleb?

4.1 Kaamos töötleb Teie isikuandmeid lepingute ettevalmistamiseks, sõlmimiseks ja täitmiseks, samuti võimalike lepingust tulenevate vaidluste lahendamiseks. Kaamos kogub ja töötleb Teie andmeid eelkõige kinnisvara müügilepingute sõlmimise ja täitmise eesmärgil.

4.2 Lepingute ettevalmistamise käigus kogub Kaamos Teie identifitseerimisandmed ja kontaktandmed, samuti andmeid Teie eelistuste kohta, et teha Teile sobivaim pakkumine. Konkreetse objekti välja valimise ja kokkuleppe saavutamise järel edastab Kaamos andmed lepingu ettevalmistamiseks notarile, kelle juures toimub müügilepingu sõlmimine.

4.3 Müügilepingu sõlmimise järel on Kaamosel õigus edastada Teie isikuandmed ehitamisega tegelevatele ettevõtetele (sh siseviimistluslahenduse valik jms) ning kinnisasja haldus- ja hooldusteenuseid osutavatele ettevõttetele, et võimaldada neil Teile Teie kinnisvaraga seoses teenuseid osutada. Samuti töötleb Kaamos Teie isikuandmeid seoses garantiitöödega (teadete kogumine, haldamine ja tööde teostamine) ning võib edastada need vajadusel garantiitöid teostavatele partneritele.

4.4 Kaamos töötleb Teie isikuandmeid Teile pakkumiste tegemiseks. Kui Te olete Kaamosele edastanud isikuandmed, saate te anda Kaamosele õiguse edastada Teile teavet Kaamose toodete ja teenuste kohta, mis sarnanevad nendega, mille vastu Te olete varasemalt huvi tundnud (otseturustus). Kui Te soovite saada Kaamose otseturunduspakkumisi, saate Te anda selleks nõusoleku Kaamose kodulehtedel andmete edastamise käigus. Nõusoleku andmine on vabatahtlik ja Teil on õigus nõusolek igal hetkel tagasi võtta. Sellisel juhul lõpetame Teie andmete töötlemise nõusoleku tagasivõtmisest alates.

4.5 Kaamos võib Teie isikuandmeid töödelda ka muul juhul nõusoleku alusel. Töötlemise eesmärk täpsustatakse nõusoleku andmise protsessi käigus. Iga töötlemiseks antud nõusolek on vabatahtlik ja Teil on õigus antud nõusolek igal hetkel tagasi võtta

4.6 Kaamos töötleb Teie isikuandmeid õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks. Kohustused tulenevad peamiselt isikuandmete kaitse üldmäärusest, isikuandmete kaitse seadusest, võlaõigusseadusest ja teistest kohalduvatest õigusaktidest. Näiteks on Kaamosel maksuaruandluse ja raamatupidamise kohustus, mille täitmiseks töödeldakse ja kasutatakse Teie isikuandmeid. Sealhulgas võidakse edastada Teie isikuandmeid maksuhaldurile ja teistele ametiasutustele, samuti audiitorile.

4.7 Kaamos töötleb Teie isikuandmeid tulenevalt Kaamose õigustatud huvist, sealhulgas nii äritegevuse huvides kui ka turvalisuse (pettuste avastamine ja ennetamine, pahavara tõkestamine) huvides. Näiteks on Kaamosel õigustatud huvi säilitada Teie tehinguandmed lepingust tulenevate nõuete aegumistähtaja jooksul oma õiguste kaitsmise eesmärgil.

4.8 Kaamos tagab Teie andmete töötlemise ja säilitamise Euroopa Liidu territooriumil. Kaamos tagab Teie isikuandmete igakülgse ja kohase kaitse.

4.9 Kaamosel on õigusaktidest tulenevalt nii õigus kui ka kohustus kogutud isikuandmete säilitamiseks. Kaamos ei säilita isikuandmeid kauem kui see on vajalik Kaamose kohustuste täitmiseks, välja arvatud kui Te olete andnud andmete pikemaks säilitamiseks ja töötlemiseks vastava nõusoleku. Üldjuhul säilitab Kaamos Teie isikuandmeid kuni 10 aastat. Andmeid, mis sisalduvad raamatupidamisdokumentides, säilitame vastavalt seadusele seitse aastat. Juhul, kui Kaamos edastab isikuandmed teisele vastutavale töötlejale (nt kinnisvara haldusteenuse osutajale), määrab andmete säilitamise tähtajad andmete saaja.

5. Kellele Kaamos isikuandmeid edastab?

5.1 Kaamos avaldab isikuandmeid ainult sellises ulatuses ja vormis, mis on vajalik privaatsustingimustes loetletud eesmärkide täitmiseks, sealhulgas Teiega sõlmitavate lepingute ettevalmistamiseks ja täitmiseks või Teile pakkumiste tegemiseks.

5.2 Nagu juba eespool märgitud, on erinevad Kaamos kinnisvaraettevõtted Teie andmete kaasvastutavad töötlejad. Kaamos Kinnisvara AS töötleb andmeid peamiselt üldise kliendihalduse eesmärkidel. Kaamos Ehitus OÜ töötleb andmeid seoses ehitus- ja garantiitöödega. Arendaja töötleb eelkõige kõiki müügitehinguga ja selle ettevalmistamisega seotud andmeid. Eesmärkide täitmiseks ja Teile parima teenuse pakkumiseks edastavad Kaamos kinnisvaraettevõtted Teie andmeid omavahel, kuid ainult vastavalt vajadusele täita privaatsustingimustes kirjeldatud eesmärke.

5.3 Kaamos edastab andmed müügilepingute sõlmimiseks notarile ja müügilepingu sõlmimise järel kinnisasja haldus- ja hooldusteenuseid ning garantiitöid osutavatele ettevõttetele. Kaamos võib avaldada isikuandmeid volitatud töötlejatele, kellel on andmetele ligipääsu vaja Kaamosele teenuse osutamiseks (näiteks erinevaid haldusprogramme pakkuvad koostööpartnerid).

5.4 Kaamos on kohustatud isikuandmed avaldama ka juhul, kui Kaamosel on õigusaktidest tulenevalt selline kohustus (näiteks avaldada isikuandmeid ametiasutustele nende seaduslikul nõudmisel).

6. Millised on Teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega?

6.1 Kui Te ei soovi saada otseturunduspakkumusi, on Teil õigus igal ajal esitada Kaamosele vastavasisuline teavitus. Kaamos täidab Teie nõudmise mõistliku aja jooksul. Täpsem teave otseturunduspakkumistest loobumise kohta edastatakse pakkumises endas.

6.2 Teil on õigus saada teavet Kaamose töödeldavate isikuandmete, nende kasutamise eesmärkide, liikide ja allikate kohta. Samuti on Teil õigus saada koopiaid ja väljavõtteid töödeldavatest isikuandmetest. Teil on õigus nõuda andmete parandamist või täiendamist, kui selgub, et töödeldavad isikuandmed on ebaõiged või ebatäpsed.

6.3 Teil on õigus nõuda töödeldavate isikuandmete ülekandmist. Andmed edastatakse Teile masinloetava failina eposti teel. Teil on õigus nõuda ka töödeldavate andmete üleandmist teisele vastutavale töötlejale.

6.4 Teil on õigus nõuda andmete kustutamist, välja arvatud kui andmete töötlemise õigus ja kohustus tuleneb õigusaktidest. Isikuandmete töötlemist ei lõpetata, kui see oleks vastuolus isikuandmete töötlemise kohustusega või esineb muu alus töötlemise jätkamiseks. Samuti on oluline tähele panna, et isikuandmete töötlemise lõpetamine võib takistada Teile teenuse osutamist. Eelkõige on Teil õigus nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja andmete kustutamist, kui:

   • isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, milleks Kaamos neid töötles;
   • Te võtate tagasi töötlemiseks antud nõusoleku ning puudub muu õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks;
   • Te esitate vastuväite isikuandmete töötlemise suhtes ja töötlemiseks pole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid;
   • isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;
   • isikuandmed tuleb kustutada, et täita juriidilist kohustust.

6.5 Kaamos vastab esitatud vastuväidetele ja nõuetele hiljemalt ühe kuu jooksul.

6.6 Kaamos töötleb Teie isikuandmeid tasakaalus Teie õiguste ja vabadustega. Kui Te olete seisukohal, et isikuandmete töötlemisel on Teie õigusi rikutud või Te soovite, et Kaamos lõpetaks Teie isikuandmete töötlemise, võtke palun Kaamosega ühendust, püüame lahkarvamused lahendada läbirääkimiste teel. Vaidluse korral on Teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (veebileht www.aki.ee) või pädeva kohtu poole.

Kaamos jätab endale õiguse muuta käesolevaid privaatsustingimusi. Tingimusi muudetakse eelkõige (kuid mitte ainult) andmekaitsega seotud õigusaktide järgimiseks. Ajakohased privaatsustingimused on alati kättesaadavad Kaamose veebilehel.

Käesolevad privaatsustingimused on avaldatud 22.10.2020 a. seisuga.