Privātuma nosacījumi

Ar šo ir apstiprināti Kaamos privātuma noteikumi, kas vienlaikus ir neatņemama starp Jums un Kaamos noslēdzamo līgumu sastāvdaļa.

Privātuma noteikumos tiek aprakstīts, kā Kaamos apstrādā (t.sk. apkopo, izmanto, atklāj, glabā, pārsūta, dzēš, u.c.) Jūsu personas datus un informē Jūs par Jūsu kā datu subjekta tiesībām.

Kaamos apstrādā personas datus saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, tostarp Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa regulu (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un atceļ Direktīvas 95/46/ ES (turpmāk – Vispārīgā datu aizsardzības regula). Jautājumos, kas nav reglamentēti Privātuma noteikumos, Kaamos rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Lūdzu, līgumus rūpīgi iepazīstieties ar privātuma noteikumiem pirms nododiet datus Kaamos, izmantojat Kaamos pakalpojumus vai noslēdziet līgumu.

1. Kas ir Jūsu personas datu apstrādātājs?
2. Kāda veida personas datus Kaamos apstrādā?
3. Kā Kaamos personas datus ievāc?
4. Kādiem mērķiem un kādā veidā Kaamos personas datus apstrādā?
5. Kam Kaamos personas datus nodod?
6. Kādas ir Jūsu tiesības saistībā ar personas datu apstrādi?

1. Kas ir Jūsu personas datu apstrādātājs?

Kaamos SIA, Kaamos Kinnisvara AS, Kaamos Ehitus OÜ un citas Kaamos grupas  nekustamo īpašumu attīstīšanai paredzētās sabiedrības, kad tās tiek nodibinātas, ir līdzatbildīgas par Jūsu personas datu apstrādi. Šādas sabiedrības mēs dibinām  konkrētu projektu attīstīšanai. Precīzāku informāciju par minētajiem Kaamos nekustamo īpašumu uzņēmumiem atradīsiet ŠEIT. 

Ja Jūs šajos privātuma noteikumos nespējat atrast atbildi uz Jūsu jautājumu saistībā ar Jūsu personas datu aizsardzību, lūdzu, vērsieties pie Kamos, izmantojot zemāk minētos kontakta informāciju:

Kaamos SIA

e-mail: info@kaamos.lv

telephone: +371 27744500

2. Kāda veida personas datus Kaamos apstrādā?

2.1. identifikācijas dati – vārds, uzvārds un personas kods.

2.2. kontakta informācija – e-pasts, tālruņa numurs, pasta adrese u.c.

2.3. dati par piedāvājumu pieprasošā klienta vēlmēm – mājsaimniecības lielums, vēlamā saziņas valoda, pašreizējā dzīvesvieta, svarīgākās intereses un citi saziņā ar klientu ievāktie dati.

2.4 darījuma dati – ar Kaamos noslēdzamā notariālā līgumā iekļautie dati un dati par klienta izvēlētajiem iekšējās apdares risinājumiem.

2.5 ar garantiju saistītie dati – ar garantijas noteikumiem, defektiem un paveiktajiem darbiem.

2.6 digitālie dati – interneta sīkdatnes, ielogošanās informācija, tīmekļa piezīmes, u.c.

3. Kā Kaamos personas datus ievāc?

3.1 Kaamos ievāc personas datus, kurus:

  • Jūs ievadiet Kaamos mājaslapā vai citos izmantotajos IT risinājumos (piemēram, pārvaldības programmās);
  • Jūs nosūtiet Kaamos ar e-pasta, tālruņa vai cita saziņas līdzekļa starpniecību, t.sk. sociālajos medijos;
  • Jūs nododat Kaamos sadarbības partneriem un citām trešajām personām (piemēram, notāram), kam ir tiesības datus pārsūtīt Kaamos;
  • Jūs nododat Kaamos mutiski, tiekoties birojā, klientu dienās vai citā pasākumā.

4. Kādiem mērķiem un kādā veidā Kaamos personas datus apstrādā?

4.1. Kaamos apstrādā Jūsu personas datus līgumu sagatavošanai, noslēgšanai un izpildei, tāpat no līguma izrietošo iespējamo strīdu atrisināšanai. Kaamos ievāc un apstrādā Jūsu datus galvenokārt ar mērķi noslēgt un izpildīt nekustamo īpašumu pārdošanas līgumus.

4.2. Līgumu sagatavošanas laikā Kaamos ievāc Jūsu identifikācijas datus un kontakta informāciju, tāpat arī datus par Jūsu izvēlēm, lai izteiktu Jums piemērotāko piedāvājumu. Pēc tam, kad izvēlēts konkrēts īpašums un panākta vienošanās, Kamoos pirkuma līguma noslēgšanas vai izpildes nolūkiem nodod datus notāram.

4.3. Pēc tam, kad ir noslēgts pirkuma līgums, Kaamos ir tiesības nodot Jūsu personas datus būvdarbu veicējiem (t.sk., iekštelpu apdares darbu izvēlei u.c.) un uzņēmumiem, kas sniedz nekustamo īpašumu pārvaldīšanas un uzturēšanas pakalpojumus, lai tie varētu sniegt Jums pakalpojumus, kas saistīti ar Jūsu nekustamo īpašumu. Tāpat Kaamos apstrādā Jūsu personas datus saistībā ar garantijas darbiem (paziņojumu savākšana un pārvaldība un darbu īstenošana) un, ja nepieciešams, tos var nodot garantijas darbus veicošajiem partneriem.

4.4. Kaamos apstrādā Jūsu personas datus, lai Jums izteiktu piedāvājumus. Ja esat nodevis Kaamos personas datus, Jūs varat piešķirt Kaamos tiesības sniegt Jums informāciju par Kaamos produktiem un pakalpojumiem, kas ir līdzīgi tiem, par kuriem Jūs iepriekš interesējāties (tiešais mārketings). Ja vēlaties saņemt Kaamos tiešā mārketinga piedāvājumus, varat dot savu piekrišanu, pārsūtot datus Kaamos mājaslapās. Piekrišanas sniegšana ir brīvprātīga, un Jums jebkurā brīdī ir tiesības atsaukt savu piekrišanu. Šādā gadījumā, sākot ar piekrišanas atsaukšanas brīdi, mēs pārtrauksim Jūsu personas datu apstrādi.

4.5. Kaamos uz Jūsu piekrišanas pamata, var apstrādāt Jūsu personas datus arī citos gadījumos. Apstrādes mērķis tiek norādīts piekrišanas sniegšanas procesa gaitā. Katra personas datu apstrādei piešķirtā piekrišana ir brīvprātīga, un Jums jebkurā brīdī ir tiesības piekrišanu atsaukt.

4.6. Kaamos apstrādā Jūsu personas datus no tiesību aktiem izrietošo pienākumu izpildei. Šādi pienākumi galvenokārt izriet no Vispārīgās datu aizsardzības regulas, Fizisko personas datu apstrādes likuma un Civillikuma un citiem piemērojamiem tiesību aktiem. Piemēram, Kaamos ir pienākums sastādīt nodokļu pārskatus un vest grāmatvedības uzskaiti. Šo pienākumu izpildei tiek apstrādāti un izmantoti Jūsu personas dati. Šādu pienākumu izpilde var ietvert Jūsu personas datu nodošanu nodokļu iestādēm un citām valsts iestādēm, kā arī auditoriem.

4.7. Kaamos apstrādā Jūsu personas datus saskaņā ar Kaamos leģitīmajām interesēm, tostarp komercdarbības veikšanas interesēs, kā arī drošības nodrošināšanas interesēs (krāpšanas atklāšanai un novēršanai, kaitīgas programmatūras novēršanai). Piemēram, Kaamos ir leģitīma interese saglabāt Jūsu darījuma datus no līguma izrietošo prasījumu noilguma periodā ar mērķi aizsargāt savas tiesības.

4.8. Kaamos nodrošinās Jūsu datu apstrādi un uzglabāšanu Eiropas Savienības teritorijā. Kaamos nodrošina visaptverošu un pienācīgu Jūsu personas datu aizsardzību.

4.9. Saskaņā ar normatīvajiem Kaamos ir gan tiesības, gan arī pienākums ievāktos personas datus uzglabāt. Kaamos neuzglabās personas datus ilgāk, nekā tas nepieciešams Kaamos pienākumu izpildei, ja vien Jūs nebūsiet devis piekrišanu ilgākai datu glabāšanai un apstrādei. Vairumā gadījumos Kaamos Jūsu personas datus uzglabās līdz 10 gadu ilgā laika posmā. Datus, kas ietverti grāmatvedības dokumentos, atbilstoši normatīvajiem aktiem tiek uzglabāti 5 gadus, ja vien normatīvie akti neparedz ilgāku uzglabāšanas termiņu. Ja Kaamos nodod personas datus citam datu pārzinim (piemēram, nekustamā īpašuma pārvaldības pakalpojumu sniedzējam), datu glabāšanas termiņus noteiks datu saņēmējs.

5. Kam Kaamos personas datus nodod?

5.1. Kaamos izpauž personas datus tikai tādā apmērā un veidā, kāds nepieciešams privātuma noteikumos uzskaitīto mērķu sasniegšanai, tostarp ar Jums noslēgto līgumu sagatavošanai un izpildei un Jums paredzēto piedāvājumu sagatavošanai.

5.2. Kā jau iepriekš minēts, dažādi Kaamos nekustamo īpašumu uzņēmumi ir kopīgi atbildīgi par Jūsu personas datu apstrādi. Kaamos SIA apstrādā datus galvenokārt vispārīgai attiecību ar klientiem pārvaldībai. Kaamos Ehitus OÜ apstrādā datus saistībā ar būvniecības darbiem un garantijas darbiem. Arendaja pamatā apstrādā datus saistībā ar pirkuma darījumu sagatavošanu un noslēgšanu. Lai izpildītu to darbības mērķus un sagatavotu Jums labākos piedāvājumus, Kaamos nekustamo īpašumu uzņēmumi savstarpēji apmainās ar Jūsu datiem, taču vienīgi tad, ja tas nepieciešams šajos privātuma noteikumos aprakstīto mērķu sasniegšanai.

5.3. Kaamos nodod datus notāriem, lai noslēgtu vai izpildītu pirkuma līgumu, un pēc pirkuma līguma noslēgšanas, nodod datus uzņēmumiem, kuri sniedz nekustamo īpašumu pārvaldes un uzturēšanas pakalpojumus, kā arī veic garantijas darbus. Kaamos var izpaust personas datus pilnvarotiem personas datu apstrādātājiem, kuriem ir nepieciešama pieeja datiem, lai tie varētu sniegt pakalpojumus Kaamos (piemēram, dažādiem sadarbības partneriem, kuri nodrošina  vadības programmas).

5.4. Kaamos ir pienākums personas datus izpaust arī gadījumos, kad Kaamos šāds pienākums ir noteikts saskaņā ar normatīvajiem aktiem (piemēram, pienākums personas datus izpaust valsts iestādēm pēc to likumīga pieprasījuma).

6. Kādas ir Jūsu tiesības saistībā ar personas datu apstrādi?

6.1. Ja Jūs nevēlaties saņemt tiešā mārketinga piedāvājumus, Jums ir tiesības jebkurā laikā iesniegt Kaamos atbilstoša satura paziņojumu. Kaamos izpildīs Jūsu prasību saprātīgā laika periodā. Precīzāka informācija par atteikšanos no tiešā mārketinga piedāvājumiem tiks norādīta pašos piedāvājumos.

6.2. Jums ir tiesības saņemt informāciju par Kaamos veikto personas datu apstrādi,  to izmantošanas mērķiem, veidiem un avotiem. Tāpat Jums ir tiesības saņemt apstrādājamo personas datu kopijas un izvilkumus. Jums ir tiesības pieprasīt Jūsu datu labošanu vai papildināšanu, ja atklājas, ka apstrādājamie personas dati ir nepareizi vai nepilnīgi.

6.3. Jums ir tiesības pieprasīt apstrādājamo personas datu pārsūtīšanu. Dati jums tiks nosūtīti e-pastā mašīnlasāmā formātā. Jums ir tiesības pieprasīt apstrādājamo datu nosūtīšanu citam personas datu pārzinim.

6.4. Jums ir tiesības pieprasīt datu dzēšanu, izņemot, ja datu apstrādes tiesības un pienākumi izriet no tiesību aktiem. Personas datu apstrāde netiks pārtraukta, ja tas būtu pretrunā pienākumam veikt personas datu apstrādi vai pastāv cits pamats apstrādes turpināšanai. Tāpat ir svarīgi ņemt vērā, ka personas datu apstrādes pārtraukšana var padarīt neiespējamu pakalpojumu sniegšanu Jums. Jums ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes pārtraukšanu un datu dzēšanu, ja:

  • personas dati vairs nav nepieciešami mērķim, kādam tos Kaamos apstrādāja;
  • Jūs atsaucat apstrādei sniegto piekrišanu, un nepastāv cits likumīgs pamats jūsu personas datu apstrādei;
  • Jūs iebilstat pret personas datu apstrādi, un apstrādei nav svarīgāka likumīga iemesla;
  • personas dati ir apstrādāti nelikumīgi;
  • personas dati ir jādzēš, lai izpildītu juridisku pienākumu.

6.5. Kaamos uz iesniegtajām pieprasījumiem un pretenzijām Kaamos atbildēs ne vēlāk kā viena mēneša laikā.

6.6. Apstrādājot Jūsu personas datus, Kaamos līdzsvaroti ņems vērā Jūsu tiesības un brīvības. Ja Jūs uzskatāt, ka personas datu apstrādes gaitā ir pārkāptas Jūsu tiesības vai Jūs vēlaties, lai Kaamos pārtrauktu Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar Kaamos, un mēs centīsimies atrisināt domstarpības pārrunu ceļā. Strīdu gadījumā Jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā (mājaslapa: https://www.dvi.gov.lv/lv) vai tiesā.

Kaamos patur tiesības šajos privātuma noteikumos izdarīt grozījumus. Šie privātuma noteikumi galvenokārt (bet ne tikai) varētu tikt grozīti, lai nodrošinātu to atbilstību personas datu apstrādes normatīvo aktu prasībām.  Aktuālie privātuma noteikumi ir vienmēr pieejami Kaamos mājaslapā.

Šie privātuma noteikumi publicēti 2021.gada 22.oktobrī